محورهای اصلی همایش

١. زنان و مسائل و تحولات فرهنگی

- تحولات سبک زندگی زنان/ خانوادة ایرانی؛

- زنان و اوقات فراغت و مصرف فرهنگی؛

- زنان و مدیریت بدن؛

- زنان و تحولات پوشش در ایران؛

- زنان و معنویت‌گرایی جدید؛

- زنان و رسانه و فضای مجازی؛

٢. زنان و مسائل  اقتصادی و رفاهی

- اشتغال زنان (چالش‌ها و فرصت‌ها)؛

- زنان و کارآفرینی؛

- زنان و تعادل کار و خانواده؛

- زنان و اقتصاد مقاومتی؛

- زنان و سیاست‌های رفاهی؛

٣. زنان و مشارکت سیاسی، اجتماعی و مدنی

- مشارکت سیاسی زنان (چالش‌ها و فرصت‌ها)؛

- تشکل‌های مردم‌نهاد زنان (چالش‌ها و فرصت‌ها)؛

- مشارکت اجتماعی زنان (چالش‌ها و فرصت‌ها)؛

- مدیریت زنان (چالش‌ها و فرصت‌ها)؛

- توانمندسازی زنان؛

- زنان و حقوق شهروندی؛

٤. زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی

- افزایش طلاق (علل، زمینه‌ها و پیامدها)؛

- زنان سرپرست خانوار (مسائل و آسیب‌ها)؛

- خشونت بر ضد زنان؛

- اعتیاد زنان و دختران؛

- خانواده و روابط فرازناشویی؛

- تجرد و افزایش سن ازدواج دختران؛

- زنان و حاشیه‌نشینی؛

٥. زنان و آموزش عالی و آموزش‌وپرورش

- ترکیب جنسیتی در دانشگاه؛

- آموزش عالی و سهمیه‌بندی جنسیتی؛

- بازنمایی جنسیت در متون آموزشی؛

- سبک زندگی دختران دانشجو.

 

+این همایش همچنین پذیرای مقاله‌های دیگر با سویة اجتماعی خواهد بود.