اعضای کمیته ی علمی به ترتیب الفبا
دکتر محمد تقی کرمی قهی
دبیر علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مطالعات زنان
پست الکترونیکی: mt.karami [at] yahoo.com
دکتر تقی آزاد ارمکی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران، گروه جامعه شناسی
پست الکترونیکی: 3350 [at] atu.ac.ir
دکتر ابوتراب طالبی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: 220 [at] 11.11
دکتر سید مهدی اعتمادی فرد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران، گروه جامعه شناسی
پست الکترونیکی: 21511 [at] atu.ac.ir
دکتر سعیده امینی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
پست الکترونیکی: 1 [at] atu.ac.ir
دکتر اردشیر(علی) انتظاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
پست الکترونیکی: ali [at] entezari.ir
دکتر ستار پروین
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مددکاری اجتماعی
پست الکترونیکی: 2111 [at] atu.ac.ir
دکتر علی اکبر تاج مزینانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی
پست الکترونیکی: atmazinani [at] yahoo.com
دکتر کبری روشن فکر
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مطالعات زنان
پست الکترونیکی: 41 [at] atu.ac.ir
دکتر محمد زاهدی اصل
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی
پست الکترونیکی: zahediasl [at] atu.ac.ir
دکتر علی جنادله
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مطالعات زنان
پست الکترونیکی: 27 [at] 11.11
دکتر فریبا سیدان
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه دانشگاه الزهرا ، گروه مطالعات زنان
پست الکترونیکی: 410 [at] atu.ac.ir
دکتر سمیه شالچی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه شناسی
پست الکترونیکی: 251 [at] 11.11
دکتر محمود شهابی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه جامعه شناسی
پست الکترونیکی: 10 [at] atu.ac.ir
دکتر احمد غیاثوند
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
پست الکترونیکی: ah_ghyasvand [at] gmail.com
دکتر منصور فتحی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی
پست الکترونیکی: 330 [at] atu.ac.ir
دکتر روزبه کردونی
عضو کمیته علمی
مشاور وزیر و
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پست الکترونیکی: 4101 [at] atu.ac.ir
دکتر غلامرضا لطیفی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه ریزی اجتماعی
پست الکترونیکی: 2101 [at] atu.ac.ir
دکتر مهدیه محمد تقی زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مطالعات زنان
پست الکترونیکی: 150 [at] atu.ac.ir
دکتر مریم مهدوی کنی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
پست الکترونیکی: 21401 [at] atu.ac.ir