برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مقایسه ی آرایش جنسیتی بدون سلسله مراتب، به سوی یک جامعه شناسی جنسیت غیرهژمون
1397-02-17
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مقایسه ی آرایش جنسیتی بدون سلسله مراتب، به سوی یک جامعه شناسی جنسیت غیرهژمون

همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان، پروفسور اریک مسه، استاد جامعه شناسی دانشکده ی جامعه شناسی دانشگاه علوم اجتماعی بوردو فرانسه و متخصص در حوزه ی جنسیت، توسط آقای دکتر کرمی دانشیار گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی علامه و دبیر این همایش،  برای برگزاری یک کارگاه آموزشی در تاریخ دهم اردیبهشت 1397 دعوت شدند. این کارآگاه آموزشی که به زبان انگلیسی همراه با ترجمه ی همزمان برگزار شد، اریک مسه با مروری بر نظریه های جنسیت، با تاکید بر نظریه های انتقادی پسااستعماری به ویژه در حوزه ی جنسیت، به معرفی پروژه ی پژوهشی خود با عنوان «مقایسه ی آرایش جنسیتی بدون سلسله مراتب، به سوی یک جامعه شناسی جنسیت غیرهژمون» پرداخت. پاورپوینت این کارآگاه آموزشی با اجازه ی ایشان بر روی سامانه ی همایش قرار می گیرد.


فایل پاورپوینت ارائه شده