زمانبندی برنامه های همایش در فایل پیوست درج شده است.

 

دریافت فایل برنامه پنل های همایش