1. برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مقایسه ی آرایش جنسیتی بدون سلسله مراتب، به سوی یک جامعه شناسی جنسیت غیرهژمون
.
2. نشست خبری اولین همایش ملی بررسی مسائل اجتماعی زنان با حضور دبیر این همایش
.
3. راهنمای ثبت درخواست شرکت در همایش
از ساعت 16 اول اردیبهشت الی ساعت 16 دهم اردیبهشت
4. جزئیات نخستین همایش ملی «مسائل اجتماعی زنان»
باید اراده‌ای از سوی نهادهای اجرایی و سطوحی که بهره‌برداران اصلی تحقیقات اجتماعی محسوب می‌شوند وجود داشته باشد تا از محصول تحقیقات و گفت‌و‌گوها استفاده کنند. تجربه نشان می‌دهد که برخی مراکز که اتفاقاً بیشترین وظیفه را در حوزه زنان برعهده دارند، کمترین اعتقاد به پژوهش و استفاده از یافته‌ها را دارند؛ درحقیقت دستگاه‌های اجرایی اعتقادی به آن‌چه در حیطه دانشگاه و پژوهش صورت می‌گیرد، ندارد.