اعضای کمیته علمی همایش:

1- دکتر محمد تقی کرمی قهی

2- دکتر اردشیر انتظاری

3- دکتر علی اکبر تاج مزینانی

4-دکتر غلامرضا لطیفی

5- دکتر محمد زاهدی اصل

6-دکتر منصور فتحی

7- دکتر ستار پروین

8- دکتر مهدوی کنی

9- دکتر روشنفکر

10- دکتر  سیدان

11- دکتر مهدیه محمد تقی زاده

12- دکتر علی جنادله

13- دکتر شالچی

14- دکتر احمد غیاثوند

15- دکتر محمود شهابی

16-دکتر کردونی

17-دکتر ابوتراب طالبی

18- دکتر تقی آزاد ارمکی

19- دکتر اعتمادی فرد