حمایت کنندگان اصلی
.
...
..
.
.-.
.-..
.--
-.
--..
-...
--
--.
-..-
---
...-
----.
--.-.
-.-..